มี.ค. 23

เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ม.ค. 23

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560

ม.ค. 11

แนวปฏิบัติการปรับระดับชั้นและปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

มี.ค. 07

การรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552

มี.ค. 07

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (1 ตุลาคม 2559)

มี.ค. 07

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (เลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2559)

มี.ค. 07

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (เลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2559)

ม.ค. 19

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2559

ม.ค. 15

จัดตั้งกลุ่มประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ก.ย. 23

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เลื่อน ณ วันที่ 1 ต.ค. 58)

Older posts «