ส.ค. 25

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครบเกษียณ ปี ๒๕๕๘

  • รายละเอียด

ส.ค. 25

เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำครบเกษียณ ปี ๒๕๕๘

  • รายละเอียด

เม.ย. 27

รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11

มี.ค. 05

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (1 ตุลาคม 2558)

มี.ค. 05

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (เลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558)

มี.ค. 05

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (เลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558)

ม.ค. 16

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เลื่อน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผ่านระบบอินทราเน็ต

พ.ย. 25

การรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๑

พ.ย. 19

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘

พ.ย. 19

เรื่อง การรับเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำปี ๒๕๕๖

Older posts «