ก.พ. 19

การเลื่อนขั้นข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (เลื่อน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖)

ก.พ. 19

การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก

พ.ย. 27

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖

ก.ย. 12

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อต่อสัญญาจ้างและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี

ก.ย. 01

เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำครบเกษียณ ปี ๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ก.ย. 01

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครบเกษียณ ปี ๒๕๕๕

เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ส.ค. 10

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๒

ส.ค. 10

การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง