มี.ค. 05

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (1 ตุลาคม 2558)

มี.ค. 05

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (เลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558)

มี.ค. 05

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (เลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558)

ม.ค. 16

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เลื่อน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผ่านระบบอินทราเน็ต

พ.ย. 25

การรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๑

พ.ย. 19

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘

พ.ย. 19

เรื่อง การรับเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำปี ๒๕๕๖

ส.ค. 15

เรื่อง การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เลื่อน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗) ผ่านระบบอินทราเน็ต (INTRANET)

ส.ค. 15

การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง (เลื่อน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

ส.ค. 15

การเลื่อนขั้นข้าราชการ ครั้งที่ ๒ (เลื่อน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

Older posts «