ม.ค. 16

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เลื่อน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผ่านระบบอินทราเน็ต

พ.ย. 25

การรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๑

พ.ย. 19

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘

พ.ย. 19

เรื่อง การรับเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำปี ๒๕๕๖

ส.ค. 15

เรื่อง การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เลื่อน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗) ผ่านระบบอินทราเน็ต (INTRANET)

ส.ค. 15

การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง (เลื่อน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

ส.ค. 15

การเลื่อนขั้นข้าราชการ ครั้งที่ ๒ (เลื่อน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

ก.ค. 25

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ก.ค. 10

เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำครบเกษียณ ปี ๒๕๕๗

เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ก.ค. 10

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครบเกษียณอายุ ปี ๒๕๕๗

เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

Older posts «