พ.ค. 17

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ณ 1 ตุลาคม 2561)

เม.ย. 19

ทุน ก.พ. 2562

เม.ย. 18

สรุปโครงการพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ “การจัดอบรมครั้งที่ 3 การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติเชิงบวกเพื่อสร้างสรรค์งานการบริหารทรัพยากรบุคคล HR”

มี.ค. 23

เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ม.ค. 23

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560

ม.ค. 11

แนวปฏิบัติการปรับระดับชั้นและปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

มี.ค. 07

การรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552

มี.ค. 07

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (1 ตุลาคม 2559)

มี.ค. 07

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (เลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2559)

มี.ค. 07

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (เลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2559)

Older posts «