ก.ค. 25

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ก.ค. 10

เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำครบเกษียณ ปี ๒๕๕๗

เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ก.ค. 10

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครบเกษียณอายุ ปี ๒๕๕๗

เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ค. 28

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

พ.ค. 16

การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก (เลื่อน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗)

พ.ค. 16

การเลื่อนขั้นข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (เลื่อน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗)

ก.พ. 19

การเลื่อนขั้นข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (เลื่อน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖)

ก.พ. 19

การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก

พ.ย. 27

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖

ก.ย. 12

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อต่อสัญญาจ้างและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี

Older posts «